گروه محصول -> سوالات پیام نور -> مدیریت بازرگانی

بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنانقیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 180    کد محصول :6008 

موضوع:

بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکیده :

سرمایه های فکری در یک سازمان دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. هدف از  انجام این تحقیق بررسی اثر سرمایه فکری بر رضایت شغلی و عملکرد کارکنان می باشد . اين تحقيق ازنظرهدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پيمايشي است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان بیمارستان شهید دکتر لبافی نژاد تهران می باشد روش گردآوري مباحث نظري آن كتابخانه اي بوده و داده هاي آن ازطریق پرسشنامه بدست آمده است. روایی پرسشنامه با نظر صاحبنظران در زمینه مدیریت تایید شد و و پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ بدست آمد و برابر با 955/0 بوده است. داده ها از طريق نرم افزار SPSS و لیزرل و با استفاده از آزمون همبستگی  و مدل معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج به دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان می دهد که سرمایه انسانی بر سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری تاثیر گذار است و سرمایه مشتری نیز بر سرمایه ساختاری تاثیر می گذارد . همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی و سرمایه مشتری بر عملکرد سازمان تاثیر ندارند و نهایتا این که رضایت شغلی بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

 

وازگان کلیدی : سرمایه فکری ، سرمایه مشتری ،سرمایه انسانی ،سرمایه ساختاری ، رضایت شغلی ، عملکرد سازمانی

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

كليات تحقیق. 1

1-1 مقدمه 2

2-1 بیان مسئله 2

3-1 چارچوب نظری. 4

4-1 اهمیت تحقیق. 5

5-1 اهداف تحقیق. 6

1-5-1هدف اصلی تحقیق. 6

2-5-1اهداف فرعی. 6

6-1 فرضیه های تحقیق. 6

7-1-حدود مطالعاتی تحقیق. 6

1-7-1-قلمرو مكانی تحقیق. 6

2-7 -1-قلمرو زمانی تحقیق. 7

8-1 تعریف واژ گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق. 7

فصل دوم 1

مروری بر ادبيات تحقيق. 1

1-2- مقدمه 2

2-2- سرمایه فکری. 4

1-2-2- مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 6

2-2-2- عناصر سرمایه فکری. 12

1-2-2-2- سرمایه انسانی. 12

2-2-2-2- اجزاء سرمایه انسانی. 14

3-2-2-2- سرمایه ساختاری (سازمانی) 19

4-2-2-2- اجزاء سرمایه ساختاری. 20

5-2-2-2- سرمايه ارتباطي (مشتري) 25

6-2-2-2- اجزاء سرمایه ارتباطی. 26

3-2-2- سنجش سرمایه فکری. 29

1-3-2-2- دلایل سنجش سرمایه فکری. 29

4-2-2- دلایل عدم توجه به اندازه گیری سرمایه فکری از سوی سازمانها 32

5-2-2- منافع و مزایای اندازه‌گیری سرمایه فكری. 33

6-2-2- مدلها و روشهای اندازه گیری سرمایه فکری. 35

7-2-2- مدلهای سنجش غیرمالی سرمایه فکری. 36

8-2-2- نقاط ضعف مدل هاي ارزش گذاری سرمايه فكري. 40

3-2- رضایت شغلی. 41

1-3-2- اهمیت رضایت شغلی. 43

2-3-2- ویژگی های رضایت شغلی. 44

3-3-2- عوامل تعیین کننده رضایت شغلی. 45

1-3-3-2- عوامل جمعیت شناختی. 46

2-3-3-2- عوامل شخصیتی. 47

3-3-3-2-عوامل شغلی. 47

4-3-2- نظریه های مختلف در مورد رضایت شغلی. 48

تئوری سلسه مراتب نیازها 49

تئوری  Yو  x مك كريگور. 51

نظریه نیازها 51

تئوری آلدرفر ( وجود، وابستگی، رشد ) 52

تئوری جذابیت ـ انتظار. 52

تئوری دو عاملیهرزبرگ.. 53

5-3-2- رضایت شغلی و عملکرد 54

4-2- عملكرد شغلی. 55

1-4-2- اهمیت عملکرد شغلی. 55

2-4-2- عوامل موثر بر عملکرد شغلی. 56

3-4-2-سیستم عملکرد فردی. 59

4-4-2-ابعاد عملکرد شغلی. 60

1-4-4-2- عملکرد وظیفه ای. 61

2-4-4-2- شهروندی سازمانی. 61

3-4-4-2- عملکرد ضد تولیدی. 62

5-4-2- عوامل مرتبط با عملکرد شغلی. 63

6-4-2- ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی. 65

1-6-4-2- برون گرایی. 65

2-6-4-2- وجدان کاری. 66

3-6-4-2- ثبات هیجانی. 66

4-6-4-2- سازگاری. 66

5-6-4-2-  تجربه پذیری. 67

5-2- عملكرد 67

6-2- عملکرد سازمانی. 67

1-6-2- شاخص هاي ارزيابي عملكرد سازمان ها 69

2-6-2- مدیریت عملکرد در سازمان. 70

7-2- پیشینه تحقیق. 72

1-7-2- مطالعات داخلی. 72

2-7-2- مطالعات خارجی. 74

فصل سوم 75

روش اجرای تحقیق. 75

1-3مقدمه 76

2-3 روش تحقیق. 76

3-3 روش های گردآوری داده ها 77

4-3 ابزار گردآوری داده ها 77

5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها 78

1-5-3 روایی. 78

2-5-3 پایایی. 79

6-3جامعه آماری. 80

7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری. 81

8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 81

1-8-3 مدل اندازه گیری. 83

2-8-3 مدل ساختاری. 83

9-3 آزمون های برازندگي مدل کلی. 84

1-9-3شاخص مجذور کاي دو. 85

2-9-3 جذر برآورد واريانس خطاي تقريب.. 85

3-9-3شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي. 85

4-9-3  شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي. 86

5-9-3  شاخص برازندگی تطبیقی. 86

6-9-3 شاخص  تعدیل شده برازندگی. 86

فصل چهارم 87

تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 87

1-4 مقدمه 88

2-4 توصیف داده های جمعیت شناختی. 88

1-2-4 اطلاعات مربوط به سنپاسخ دهندگان. 88

2-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت جنسی پاسخ دهندگان. 89

3-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی پاسخ دهندگان. 90

5-2-4 اطلاعات مربوط به وضعیت سابقه پاسخ دهندگان. 92

3-4  برازندگي مدل تحقیق. 93

1-4-4 بررسی مدل ساختاری و اندازه گیری تحقیق. 96

1-4-5 آزمون فرضيه اول. 101

2-4-5 آزمون فرضيه دوم 102

3-4-5 آزمون فرضيه سوم 103

4-4-5 آزمون فرضيه چهارم 104

5-4-5 آزمون فرضيه پنجم 105

6-4-5 آزمون فرضيه ششم 106

7-4-5 آزمون فرضيه هفتم 107

فصل پنجم 108

نتیجه گیری وپیشنهادات.. 108

1-5 مقدمه 109

2-5 نتیجه گیری بر اساس فرضیات تحقیق. 109

1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 110

2-2-5 نتیجه فرضیه دوم 110

3-2-5 نتیجه فرضیه سوم 110

4-2-5 نتیجه فرضیه چهارم 111

5-2-5 نتیجه فرضیه پنجم 111

6-2-5 نتیجه فرضیه ششم 111

7-2-5 نتیجه فرضیه هفتم 111

3-5 پیشنهادات تحقیق. 112

4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 113

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق. 113

پیوست.. 115

پیوست الف : پرسش نامه 115

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 118

منابع ماخذ 153

منابع فارسی. 154

منابع لاتین. 157

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..