گروه محصول -> سوالات پیام نور -> مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیریقیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 124    کد محصول :6009 

موضوع:

بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مطالب

مقدمه. 2

1-1- بیان مساله تحقیق : 3

1-2- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن: 6

1-3-هدف های  تحقیق.. 9

1-4- چار چوب نظری و مدل تحقیق: 10

1-5- فرضیه های تحقیق: 10

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های  کلیدی: 11

1-7-روش تحقیق: 12

1-8- قلمرو تحقیق: 12

1-9- جامعه آماری و تعیین حجم نمونه : 13

      فصل دوم ادبیات موضوع تحقیق...............................14

مقدمه. 15

2-1-بخش اول: استراتژی های  بازاریابی بین المللی.. 16

2-1-1- تعاريف و مفاهیم: 16

استراتژي... 16

2-1-2- نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي... 18

الف- استراتژي جايگزيني واردات... 18

ب- استراتژي توسعه صادرات: 19

2-1-3- انواع استراتژي هاي رقابتي عام. 20

2-1-3-1- رهبري در هزينه. 22

2-1-3-2- تمايز محصول.. 23

2-1-3-3-تمركز (محدودنگري) 24

2-1-3-4- ميانه روي... 26

2-1-4- تعريف بازاريابي.. 28

2-1-5- استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار. 29

2-1-5-1-  استراتژي بازاريابي يكسان.. 29

2-1-5-2-  استراتژي بازاريابي تفكيكي.. 30

2-1-5-3- استراتژي بازاريابي تمركزي... 31

2-1-6- ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار. 31

2-1-7- تقسيم بندي بازار هاي بين المللي.. 33

2-1-8- استراتژي توسعه آميخته بازاريابي 34

2-1-8-1- آميخته محصول.. 35

2-1-8-2- اهميت قيمت در آميخته بازاريابي 37

2-1-8-3-آميخته تشويق و ترفيع. 39

جدول 2-1) اجزاي تشويق و ترفيع. 40

2-1-8-4- توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي 41

2-1-9- تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي.. 42

2-1-10- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل.. 42

2-1-10-1-سيستم بازرگاني بين الملل.. 43

2-1-10-2- وضعيت اقتصادي... 45

2-1-10-3- وضعيت سياسي-قانوني كشورها 48

2-1-10-4- وضعيت فرهنگي.. 50

2-2-بخش دوم:تصمیم گیری... 50

2-2-1-  تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل.. 51

2-2-2-  تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل.. 52

2-2-3-  تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي.. 54

2-2-4- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل.. 61

2-2-5- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل.. 67

2-2-5- 1- ايجاد بخش صادراتي در داخل سازمان.. 67

2-2-5- 2- تاسيس سازمان يا شركت بازاريابي بين‌الملل.. 68

2-2-5- 3- تاسيس سازمان جهاني.. 69

2-3- بخش سوم:پیشینه پژوهش.... 70

2-3-1-تحقیقات داخلی.. 70

2-3-2-تحقیقات خارجی.. 74

     فصل سوم روش شناسی تحقيق............................................................................................................. 77

مقدمه. 78

3-1- روش تحقيق.. 78

3-2- جامعه آماري و تعیین حجم نمونه. 80

3-3- روش جمعآوري دادهها 81

3-4- رواييو پايايي پرسشنامه. 82

3-4-1- روايي.. 82

3-4-2-پايايي.. 82

3-5- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 83

3-6- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق.. 84

3-6-1-آمار توصيفي.. 84

3-6-2-تحلیل استنباطي.. 84

  فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها ......................................................................................................... 85

مقدمه. 86

4-1 – آمار توصيفي : 87

4-1-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها: 87

4-1-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه: 87

4-1-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه: 88

4-1-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه: 89

4-1-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه: 91

4-2- آمار استنباطي.. 92

4-2-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف) 92

4- 2-1-1- تحلیل عاملی تاییدی مدلهای اندازه گیری... 93

4-2-1-2- تحلیل فرضیه های مطرح در مدل مفهومی تحقیق با رویکرد تحلیل مسیر. 98

4-2-2-  آزمون فرضیه ها 100

4-2-2-1- شاخص های برازش مدل.. 101

  فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات    ....................................................................................................102

مقدمه. 103

5-1- نتیجه گیری... 104

5-2- پیشنهادات... 106

5-2-1- پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق.. 106

5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 106

5-3- محدودیت های تحقیق.. 107

منابع : 108

 

 

چکیده :

 

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی است. روش این تحقیق از نظرهدف ، کاربردی  و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد . جامعه آماری تحقیق حاضر کلية کارشناسان شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی مي‌باشد .که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با استفاده از فرمول دوم کوکران تعداد 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه می باشد که روایی صوری آن توسط استاد راهنما و چند نفر از صاحب نظران  و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی  تاییدی ،تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد که ضریب آلفای کرونباخ .... است که نشان دهنده پایایی بالای پرسشنامه است. فرضیه های این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی بود  که با استفاده از مدل معادلات ساختاری فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند و نتایج نشان داد که استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری دارد. نتایج فرضیه های فرعی نیز نشان دهنده تاثیر استراتژی بازاریابی بین المللی بر ساختار  متمرکز و نامتمرکز تصمیم گیری در شرکت های صادراتی فعال در صنایع غذایی تاثیر معناداری است.

واژگان کلیدی : استراتژی بازاریابی بین المللی ، بساختار تصمیم گیری ، شرکت های صادراتی غذایی، ساختارهای متمرکز ، ساختار های نامتمرکز

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..