گروه محصول -> سوالات پیام نور -> مدیریت بازرگانی

بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانیقیمت: ۲۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 209    کد محصول :6012 

موضوع:

بررسی تاثیر هوش عاطفی و هوش اخلاقی کارکنان اداری بر تعهد سازمانی آنان در دانشگاه های آزاد اسلامی

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

فهرست مندرجات

چکیده..........................................................................................................................................................     1

فصل اول

1-1. مقدمه...............................................................................................................................................................3

1-2. عنوان تحقیق...............................................................................................................................................   5

1-3. بیان مسئله......................................................................................................................................................      5

1-4. اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................................................................         7

1-5. اهداف تحقیق...................................................................................................................................................9

1-5-1. هدف اصلی..................................................................................................................   9

1-5-2. اهداف فرعی............................................................................................................... 9

1-6. قلمرو تحقیق..................................................................................................................................................   10

1-6-1. قلمرو موضوعی..................................................................................................................................... 10

1-6-2.قلمرو مکانی........................................................................................................................................... 10

1-6-3. قلمرو زمانی ......................................................................................................................................... 11

1-7. تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها....................................................................................................................   11

1-7-1. تعریف نظری (مفهومی) متغیرها......  ....................................................................................11

1-7-2. تعریف عملیاتی متغیرها....................................................................................................  12

1-8. خلاصه فصل اول...........................................................................................................................................        13

فصل دوم

2-1. مقدمه.............................................................................................................................................................      15

2-2. قسمت اول هوش عاطفی................................................................................................................................          15

2-2-1. پیشینه هوش عاطفی(هیجانی)................................................................................................................. 15

2-2-2. هوش چیست؟...............................................................................................................  21

2-2-3. هیجان چیست؟  .....................................................................................................................................23

2-2-4. تعاریف هوش عاطفی   .......................................................................................................................25

2-2-5. مفهوم هوش عاطفی   .......................................................................................................................28

2-2-6. تفاوت E Q  و  IQ    ..................................................................................................29

2-2-7. الگوهای هوش عاطفی..................................................................................................... 30

2-2-7-1. الگوی سالووی ـ مایر................................................................................................................... 32

2-2-7-2. الگوی گلمن................................................................................................................................. 34

2-2-7-3. الگوی بار – آن............................................................................................................................ 43

2-2-7-4. الگوی دولویکس و هیکس.............................................................................................................. 45

2-2-8. کاربرد هوش عاطفی........................................................................................................   45

2-2-9. نقش هوش عاطفی در محیط کار............................................................................................................ 48

2-2-10. کاربردهای هوش عاطفی در محیط کار............................................................................... 51

2-2-11. مزایای هوش عاطفی بالا در محیط کار................................................................................ 53

2-2-12. هوش عاطفی و جو (فضای) سازمانی................................................................................. 54

2-2-13. هوش عاطفی، رهبری، فضا و عملکرد سازمانی...................................................................... 55

2-2-14. آموزش و تقویت هوش عاطفی............................................................................................................ 56

2-2-15. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش عاطفی (هیجانی)..............................................................  58

2-2-15-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور........................................................................................... 58

2-2-15-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور..................................................................................... 61

2-3. قسمت دوم: هوش اخلاقی.............................................................................................................................          64

2-3-1. مفهوم هوش اخلاقی.......................................................................................................   64

2-3-2. فواید هوش اخلاقی........................................................................................................   64

2-3-3. رشد یا پرورش هوش اخلاقی.............................................................................................   65

2-3-4. مدل‌های هوش اخلاقی....................................................................................................   66

2-3-4-1. مدل‌ بوربا.......................................................................................................................................66

2-3-4-2. مولفه‌های هوش اخلاقی بوربا از دیدگاه اسلامی.............................................................................68

2-3-4-3. مولفه های هوش اخلاقی از دیدگاه لنیک و کیل.............................................................................79

2-3-4-4. مولفه‌های هوش اخلاقی لنیک و کیل از دیدگاه اسلام.....................................................................80

2-3-5-5. مدل اسبورن......................................................................... .........................................................83

2-3-6. تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملکرد و موفقیت سازمان...........................................................................   84

2-3-7. تحقیقات انجام شده در زمینه هوش اخلاقی............................................................................................ 86

2-3-7-1. تحقیقات انجام شده در داخل ایران................................................................................................86

2-3-7-2. تحقیقات انجام شده در خارج از ایران...........................................................................................90

2-4. قسمت سوم: تعهد سازمانی............................................................................................................................   92

2-4-1. تعهد شغلی....................................................................................................................... 92

2-4-2. تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی.......................................................................................... 93

2-4-3. مدل‌های تعهد سازمانی........................................................................................................................ 94

2-4-3-1. مدل استیرز...........................................................................................................................................94

2-4-3-2. مدل اریلی و چتمن........................................................................................................................95

2-4-3-3. مدل آرجریس................................................................................................................................95

2-4-3-4. مدل ماتیو و زاجاک.......................................................................................................................96

2-4-3-5. مدل پنلی و کولد...........................................................................................................................96

2-4-3-6. مدل بکر........................................................................................................................................96

2-4-3-7. مدل سه بخشی آلن و می‌یر............................................................................................................97

2-4-4. دو دیدگاه در مورد تعهد سازمانی........................................................................................................... 98

2-4-5. فرهنگ تعهد................................................................................................................. 99

2-4-6. پیش شرط‌های تعهد سازمانی............................................................................................... 100

2-4-7. فرایند ایجاد تعهد سازمانی..................................................................................................................... 101

2-4-8. عوامل موثر بر تعهد سازمانی............................................................................................. 102

2-4-9. تحقیقات انجام شده در زمینه تعهد سازمانی............................................................................................ 103

2-4-9-1. تحقیقات انجام شده در داخل کشور...............................................................................................103

2-4-9-2. تحقیقات انجام شده در خارج از کشور...........................................................................................109

2-5. تحلیلی بر تحقیقات گذشته.................................................................................................... 111

2-6. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته...................................................... 111

2-6-1. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش عاطفی) ...................................................111

2-6-2. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر مستقل (هوش اخلاقی)...............................................  112

2-6-3. مقایسه مدل ها (نظریه های) مربوط به متغیر وابسته (تعهدسازمانی).................................................113

2-7. چارچوب نظری تحقیق....................................... ................................................................   114

2-8. مدل مفهومی تحقیق....................................... ....................................... ...................................................   116

2-9. فرضیه های تحقیق.....................................................................................................................................   117

2-9-1. فرضیه های اصلی: .............................................................................................................................117

2-9-2. فرضیه های فرعی: .............................................................................................................................117

2-10. خلاصه فصل دوم....................................... ....................................... ........................................................      118

فصل سوم

3-1. مقدمه..................................................................................................................... .......................................      120

3-2. روش و طرح تحقیق.......................................................................................................................................         120

3-3. فرایند تحقیق....................................................................................................................................................121

3-4. جامعه آماری....................................................................................................................................................121

3-5. روش نمونه گیری.......................................................................................................................................          122

3-6. ابزارهای گردآوری داده ها.............................................................................................................................    123

3-7. بررسی روایی و پایایی ابزارهای تحقیق..........................................................................................................         124

3-7-1. روایی پرسشنامه............................................................................................................  124

3-7-2. پایایی پرسشنامه..........................................................................................................  125

3-8.  روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیههای آماری..............................................................................          125

3-9. خلاصه فصل سوم.........................................................................................................................................      125

فصل چهارم

4-1. مقدمه.............................................................................................................................................................      127

4-2. توصیف داده‌ها................................................................................................................................................127

4-2-1. توصیف شاخص‌های دموگرافیک کارکنان.............................................................................   128

4-2-1-1.  توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس جنسیت.. 128

4-2-1-2. توزیع فراوانی کارکنان مورد بررسی بر اساس سن.. 128

4-2-1-3. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس تحصیلات.. 129

4-2-1-4. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس سابقه خدمت.. 131

4-2-1-5. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 133

4-2-1-6. بررسی توزیع کارکنان مورد بررسی بر اساس نوع استخدام. 133

4-3.  توصیف کمی متغیرهای تحقیق............................................................................................................ 134

4-4.  بررسی فرض نرمال............................................................................................................................. 136

4-5. تحلیل استنباطی داده‌ها......................................................................................................................... 137

1-5-4. فرضیه اصلی   .................................................................................................... 137

2-5-4. فرضیه اصلی2  .................................................................................................... 139

3-5-4. فرضیه فرعی 1....................................................................................................... 142

4-5-4. فرضیه فرعی 2: 144

5-5-4. فرضیه فرعی 3........................................................................................................ 146

6-5-4. فرضیه فرعی 4  ..................................................................................................... 148

7-5-4. فرضیه فرعی 5  ................................................................................................... 151

8-5-4. فرضیه فرعی 6............................................................................................................................ 153

9-5-4. فرضیه فرعی 7  ................................................................................................... 155

10-5-4. فرضیه فرعی 8.................................................................................................... 157

11-5-4. تجزیه و تحلیل میزان تاثیر هر یک از ابعاد هوش عاطفی و هوش اخلاقی بر تعهد سازمانی کارکنان159

4-6. خلاصه فصل چهارم............................................................................................................................... 162

فصل پنجم

5-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 164

5-2.  نتیجه گیری تحقیق................................................................................................................................ 164

5-3.  بحث و بررسی...................................................................................................................................... 165

5-4.  محدودیت های تحقیق.......................................................................................................................... 167

٥-٥. پیشنهادات تحقیق.................................................................................................................................167

5-5-1. پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق.............................................................................. 168

5-5-2.  پیشنهادات موضوعی برای محققان آینده.................................................................... 170

5-6.  خلاصه فصل پنجم.................................................................................................................................. 170

منابع

الف- منابع فارسی......................................................................................................... 172

ب- منابع لاتین............................................................................................................ 181

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..