گروه محصول -> تحقیقات

دستکاری سود در ادبیات حسابداریقیمت: ۱۴۹۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 75    کد محصول :6894موضوع :

دستکاری سود در ادبیات حسابداری

فرمت فایل : ورد

چکیده

دستکاری سود در ادبيات حسابداري از مباحثي است كه در حوزه سود حسابداري مطرح مي شود. اين مبحث در حسابداري از حدود ابتداي قرن بيستم به بعد با تحقيقات مختلفي توسط صاحب نظران رشته حسابداري شكل گرفت. هر يك از اين پژوهش ها از ابعاد خاصي و با عبارت متفاوتي نظير دستكاري سود، هموارسازي سود و مديريت سود به موضوع پرداخته اند. شرکت هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم در معرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. از این رو اهرم مالی می تواند عملکرد شرکت های مختلف را تحت تأثير قرار دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. جریان نقد عملیاتی غیر عادی، هزینه تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری  غیرعادی به عنوان شاخص دستکاری سود به کار گرفته می شود. روش بکار گرفته شده در این پژوهش کاربردی می  باشد. برای این منظور171 شرکت در دوره زمانی 1388 تا 1393 با بهره گیری از مدل رگرسیونی و داده های تابلویی، با استفاده از حذف سامان مند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که یک رابطه مثبت بین اهرم مالی و  دستکاری سود مبتنی بر هزینه های تولید غیرعادی و هزینه اختیاری غیرعادی و رابطه معکوس بین اهرم مالی و دستکاری سود مبتنی بر جریان نقد عملیاتی غیر عادی  وجود دارد.

واژگان کلیدی: اهرم مالی، دستکاری سود،جریان نقد عملیاتی غیرعادی،هزینه اختیاری غیر عادی،هزینه تولید غیر عادی

 


فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

سود خالص يكي از مهمترين اقلام تهيه شده با سيستم حسابداري است كه توسط استفاده كنندگان درون و برون سازماني به منظور گرفتن تصميم هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي­گيرد. اهميتي كه سود حسابداري براي استفاده كنندگان از اطلاعات مالي دارد، باعث شده است كه مديريت واحد تجاري به مبلغ و چگونگي تهيه و ارائه ی آن توجهي خاص قائل شود.  يكي از جنبه­هاي با اهميت سود حسابداري نقش آن در قراردادهاي تأمين مالي است. وجود بدهي ها علاوه بر اينكه خود يكي از عوامل ايجاد انگيزه براي دستکاری سود است، مي­تواند از طريق كاهش رفتارهاي فرصت طلبانه ی مديران، به كاهش نوسانات سود واحد تجاري و بنابراين كاهش مديريت سود منجر گردد. تأكيد روزافزون تحليل گران مالي و سرمايه گذاران بر جريان هاي نقد عملياتي، به عنوان شاخص شفاف تري از عملكرد شركت، سـبب شـده مـديريت انگيـزه هـاي بيشـتري بـراي دستکاری سود داشته باشد تا از اين طريق تصوير مطلوبي از جريان هاي نقد عمليـاتي ارائـه دهد و بتواند منابع تأمين مالي برون سازماني را حفظ كند. در نتيجه، شركت هـايي بـا اهـرم مالي بالا در مقايسه با ساير منابع تأمين مالي توجه زيادي به جريانهاي نقد عملياتي دارند. همچنین شرکت­هایی که اهرم مالی بالایی دارند، اگر قادر به پرداخت تعهدهای ناشی از تامین مالی برون سازمانی نباشند، هم درمعرض ریسک ورشکستگی قرار خواهند گرفت و هم قادر به پیدا کردن اعتبار دهندگان جدید در آینده نخواهند بود. در چنین شرایطی اگر شرکت تمایل به دریافت وام جدید داشته باشد، از سوی اعتبار دهندگان از لحاظ توان پرداخت بدهی در دوره­های آتی مورد بررسی دقیق قرار می­گیرد؛ بنابراین برای تداوم فعالیت و سودآوری آتی وجود وجه نقد کافی ضروری است. در این فصل، بیان مساله، اهمیت وضرورت پژوهش، فرضیه­های پژوهش، اهداف پژوهش، محدودیت­های پژوهش، قلمرو پژوهش و تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات پرداخته می­شود.

1-2- بیان مساله

     با در نظر گرفتن عدم تقارن اطلاعات موجود بین مدیران یک شرکت و افراد ذینفع در فعالیت های شرکت، فرآیند سرمایه گذاری در شرکت مبتنی بر اعتماد است. امروزه پیدایش مفهوم دستکاری سود احتمالاً به اعتماد سرمایه گذاران آسیب وارد کرده است. به هر حال، ادبیات موجود در این حوزه هنوز به بررسی چگونگی تاثیرگذاری آسیب وارد شده به اعتماد سرمایه گذاران بر تصمیم های سرمایه گذاری تحت تاثیر شکل گیری روش های دستکاری سود (مبتنی بر اقلام تعهدی در مقابل اقلام واقعی) نپرداخته است. در این مطالعه این مسئله با انجام یک بررسی درباره نقش اعتماد در توصیف تاثیر متقابل روش استفاده شده برای دستکاری سود و نیز تاثیر انگیزه های مدیران برای دستکاری سود بر اهرم مالی شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است.

     مطابق پیش بینی های مبتنی بر اعتماد در مطالعه حاضر، هنگامی که مدیران در جهت منافع سرمایه-گذاران فعالیت می کنند، هنگام استفاده مدیران از روش های دستکاری سود مبتنی بر اقلام تعهدی در مقابل روش های مبتنی بر سود واقعی، نگاه سرمایه گذاران به وضعیت شرکت منفی تر است. علاوه بر این تحلیل-ها، در این مطالعه شواهدی ارائه شده که از توصیف ارائه شده درباره اعتماد سرمایه گذاران حمایت و پشتیبانی می کند و یافته های این تحقیق را از مطالعات قبلی انجام شده درباره ارزیابی سرمایه گذاران نسبت به جریانات نقد آتی متمایز می کند. بطور کلی، این مطالعه چگونگی استفاده از انتخاب های حسابداری مربوط به جریانات نقد عادی توسط مدیران (مثل سرمایه ای تلقی کردن هزینه های تحقیق و توسعه در مقابل هزینه جاری محسوب کردن این هزینه ها) را برای دستیابی به یک شاخص یا معیار سود که بتواند بر تمایل سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در شرکت تاثیر گذارد، مشخص می کند.

     در سال‌هاي اخير دستکاری سود ، مورد توجه ويژه‌ي محقيقن دانشگاهي، بازيگران و تنظيم‌کنندگان بازار بوده است. يک جنبه‌ي مهم استانداردهاي حسابداري وضع شده و فرايند پياده‌سازي آن با مکانيسم‌هاي دستکاری سود از طریق دستکاری واقعی سود موجود، فراهم کردن انعطاف‌پذيري و قضاوت شخصي براي مديران است، که بر اين اساس مديران قادر به مديريت گزارشگري عملکرد مالي شرکت‌هايشان مي‌باشند. برخي از صلاحديد‌ها و قضاوت‌هاي شخصي در گزارشگري، مديران را به انتقال موثق اطلاعات خصوصي خود به سهامداران، قادر مي سازد. چنين کاربردي از صلاحديد و قضاوت شخصي، بيانگر مديريت سود کارا  است. از سوي ديگر، اشکال وارده بر اعمال قضاوت‌هاي شخصي و صلاحديدها در گزارشگري عملکرد مالي اين است که مديران ممکن است براي ممانعت از انتقال اطلاعات درباره‌ي عملکرد بالقوه ضعيف  جاري يا آتي، از اين توانايي استفاده کنند. چنين رفتاري در گزارشگري، جنبه اطلاع‌رساني سود را کاهش مي‌دهد و بيانگر مديريت سود فرصت‌طلبانه است. رفتار فرصت‌طلبانه‌ي مديريت در رابطه با گزارشگري مالي، ممکن است ناشي از مشکلات نمايندگي باشد که در تئوري‌نمايندگي  مطرح است.

در پي رسوايي‌هاي اخير شرکت‌ها، نگرشي منفي نسبت به دستکاری سود به وجود آمده است و مديريت سود عملي زيان‌آور براي شرکت‌ها محسوب مي‌شود. انرون  و ورلدکام  دو مورد بسيار برجسته از ورشکستگي تجاري در تاريخ آمريکا هستند که مديريت سود فرصت‌طلبانه در اين ورشکستگي‌ها نقش داشته است. با اين وجود استدلال‌هايي وجود دارد که ممکن است دستکاری سود، سودمند باشد، چرا که مي‌تواند ارزش اطلاعاتي سود را با انتقال اطلاعات خصوصي شرکت به سهامداران و عموم بهبود بخشد (جيراپورن  و همکاران، 2008).

 از طرفي، موج ورشكستگي، تقلب، ارائه ارقام نادرست سود، در سالهاي آغازين قرن بيست و يكم كه با نام "رسوائي شركت‌ها"معروف است، آثار زيانباري را بركل اقتصاد كشورهاي مختلف پديد آورد و در نتيجه‌ي آن نظام دستکاری سود واقعی در كانون توجه مراجع قانوني، حرفه‌اي و اقتصادي قرار گرفت (کلين ، 2002). به دنبال فروپاشي انرون و موارد مشابه ديگر، کشورهاي سراسر دنيا سريعا واکنش بازدارنده نشان دادند. در آمريکا به عنوان يک واکنش سريع به اين فروپاشي‌ها، لايحه‌ي سربينز آکسلي  در جولاي 2002 تصويب گرديد (که از سال 2004 لازم‌الاجراست) و در ژانويه 2003 گزارش‌ هيگز  در بريتانيا در پاسخ به شکست‌هاي حاکميت شرکتي انتشار يافت.

           بر این اساس این مطالعه به دنبال این مطلب است که آیا اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنی داری داشته است یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دستکاری سود یکی از موضوعاتی است که اغلب در رشته  ی حسابـداری و دستکاری مالی بــررسی می  شود. زمانی   که سهامداران یک شرکت وظیفه  ی تصمیم  گیری را به دستکاری محول می  کنند، دستکاری انگیزه  هایی جهت فعالیت  هایی دارد که منافع مورد انتظارش را حداکثر کند، حتی اگر این فعالیت  ها در جهت منافع سهامداران نباشد. دستکاری سود زمانی اتفاق   می  افتد که مدیران جهت گمراه کردن بعضی ذینفعان (شامل سهامداران، اعتبار دهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه  گذاران و...)، درباره  ی عملکرد شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداری گزارش   شده وابسته است، با اعمال قضاوت خود در گزارشگری مالی و ساختار مبادلات، تغییر ایجاد کنند (رائو و داندال[1]، 2008).

     سودهاي گزارش شده  ی شرکت  های سهامی، همواره به عنوان يكي از معيارهاي تصميم  گيري مالي، داراي اعتبار ويژه  اي است و تحليلگران مالي، سود را به عنوان يك عامل اساسي در بررسي  ها و قضاوت  هاي خود مد نظر قرار مي  دهند. به همین دلیل، مدیران برای نشان دادن تصویری مطلوب از شرکت و کاهش ریسک سرمایه  گذاری انگيزه  ای قوي دارند تا سود را مديريت كنند (هندریکسون و ون برودا، 1992).

     افراد خارج از سازمان مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، نمی  توانند به طور مستقیم عملکرد و رفتارهای فرصت طلبانه  ى مدیران را کنترل کنند. زیرا، اقلام تعهدی سود تا حد زیادی در کنترل دستکاری هستند و وی می  تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش  بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را دستکاری کند (سجادی و عربی، 1388).

     بدین علت موضوع بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود واقعی در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید و روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تجربی و آزمون‌های علمي‌انجام گرفت  درنهایت این مطالعه نشان نمی­دهد که اهرم مالی بر دستکاری سود واقعی تأثير گذار است که این مهم می‌تواند سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را در فرآیند تصمیم گیری یاری نماید.

1-4-اهداف پژوهش

هدف از این مطالعه بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌باشد. نتایج بدست آمده مي‌تواند در بورس اوراق بهادار منجر به تدوین قوانین و مقررات لازم توسط سازمان بورس اوراق بهادار شود.

1-4-1- هدف اصلی :

بررسی اثر اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2- اهداف فرعی :

بررسی اثر اهرم مالی بر جریان نقد عملیاتی غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی .

بررسی اثر اهرم مالی بر هزینه‌هاي تولید غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی.

بررسی اثر اهرم مالی بر هزینه‌هاي اختیاری غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی.

1-5-فرضیه‌هاي پژوهش

ایجاد بدهی، رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را کاهش مي‌دهد. این امر به "فرضیه کنترل" برای ایجاد بدهی رخ مي‌دهد. مدیران از یک سری احتمالات برای کنترل جریان نقد شرکت استفاده مي‌کنند. اگر چه کنترل بدهی یک نقش مؤثر است و زمانی شروع مي‌شود که مدیران توانایی تعهد بهره عملکرد و پرداخت‌هاي اصولی را داشته باشند. این نشان مي‌دهد که اهرم مالی بالا، ممکن است توانایی مدیران در دستکاری  سود را محدود سازد. بنابراین با توجه به بحث‌هاي ذکر شده، این فرضیه به صورت زیر توسعه پیدا مي‌کند:

1-5-1- فرضیه اصلی :

اهرم مالی بر دستکاری سود در شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

1-5-1- فرضیه‌هاي فرعی :

اهرم مالی بر جریان نقد عملیاتی غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی تاثیر معنادار دارد.

اهرم مالی بر هزینه‌هاي تولید غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی تاثیر معنادار دارد.

اهرم مالی بر هزینه‌هاي اختیاری غیر عادی به عنوان متغیر نشان دهنده ی دستکاری سود واقعی تاثیر معنادار دارد.

1-6-جامعه و نمونه آماری

1-6-1- جامعه آماری

جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

1-6-2-  نمونه آماری

........................

[1] Raoo and Dandal................

 

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..