گروه محصول -> مقالات ترجمه شده -> رشته برق

طراحی ناظر برای سیستم های ذاتاً غیرخطی با ساختار پایین مثلثی

طراحی ناظر برای سیستم های ذاتاً غیرخطی با ساختار پایین مثلثی
قیمت : 870,000 ریال
تعداد صفحات : 11
  موضوع : طراحی ناظر برای سیستم های ذاتاً غیرخطی با ساختار پایین مثلثی   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Observer design for inherently nonlinear systems with lower triangular structure   چکیده : پروسه جدید مشاهده برای گروه وسیعی از سیستم های غیرخطی قابل مشاهده خروجی تک نوشته شده در شکل پایین مثلثی مطرح شده است. ابتدا، مشتق گیر متغیر با زمان نوع n ام را مطرح می کنیم که در روش مجانبی مشتق بیشتر سیگنال مشتق پذیر پیوسته مدل آزاد را برآورد می کند. این...
مشاهده توضیحات

تحليل قابليت اطمينان و دسترس پذيري سلولهاي سوختي متانولي قابل حمل با توان كم

تحليل قابليت اطمينان و دسترس پذيري سلولهاي سوختي متانولي قابل حمل با توان كم
قیمت : 930,000 ریال
تعداد صفحات : 14
  موضوع : تحليل قابليت اطمينان و دسترس پذيري سلولهاي سوختي متانولي قابل حمل با توان كم   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Reliability and availability analysis of low power portable direct methanol fuel cells چكيده: ايده مقاله روش مدل كردن و محاسبه بررسي قابليت اطمينان و دسترس پذيري سلولهاي سوختي متانولي قابل حمل با توان كم  را رائه مي دهد. قابليت اطمينان و دسترس پذيري سيستم فاكتورهاي بحراني براي پذيرش بازار و اثريابي رقيبان اين نوع سلول هاي سوختي...
مشاهده توضیحات

مطالعه با استفاده از روش مونت کارلو برای پیکربندی بهینه یک شبکه توزیع از لحاظ سنجش

مطالعه با استفاده از روش مونت کارلو برای پیکربندی بهینه یک شبکه توزیع از لحاظ سنجش
قیمت : 850,000 ریال
تعداد صفحات : 15
موضوع : مطالعه با استفاده از روش مونت کارلو برای پیکربندی بهینه یک شبکه توزیع از لحاظ سنجش تلفات قدرت   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) A Study Using a Monte Carlo Method of the Optimal Configuration of a Distribution Network in Terms of Power Loss Sensing   چکیده  به تازگی، مطالعات بسیاری از سیستم های قدرت با تمرکز بر " جدید و انرژی های تجدید پذیر" به عنوان بخشی از رشد تازه صنعت موتور در دولت کره بعنوان " تازه و انرژی های تجدید پذیر " ترویج شده است که بیشتر آن...
مشاهده توضیحات

جایابی بهینه خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی

جایابی بهینه خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی
قیمت : 930,000 ریال
تعداد صفحات : 23
  موضوع : جایابی بهینه خازن در یک سیستم توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم شبیه سازی رشد گیاه   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Optimal capacitor placement in a radial distribution system using Plant Growth Simulation Algorithm چکیده این مقاله روشی جدید و موثر برای جایابی خازن در سیستم های توزیع شعاعی ارائه می دهد که محل ها و اندازه ی بهینه ی خازن را با هدف بهبود نمایه ی ولتاژ و کاهش اتلاف توان تعیین می کند. روش شناسی این راه حل دو بخش دارد: در بخش نخست، ضرایب...
مشاهده توضیحات

آنالیز و بهبود کارآیی PV همراه با روش MPPT هدایت افزایشی تحت شرایط بارگذاری غیرخطی

آنالیز و بهبود کارآیی PV همراه با روش MPPT هدایت افزایشی تحت شرایط بارگذاری غیرخطی
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 18
موضوع : آنالیز و بهبود کارآیی PV همراه با روش MPPT هدایت افزایشی تحت شرایط بارگذاری غیرخطی   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Analysis and enhancement of PV efficiency with incremental conductance MPPT technique under non-linear loading conditions چکیده این مقاله ارزیابی های تجربی برای تغییرات در انرژی استخراج شده از یک ماژول فوتولتائیک (PV) ( تحت بارگذاری غیرخطی) همراه با یک الگوریتم دنبال کننده نقطه ماکزیمم توان ( MPPT) رسانش افزایشی (IC)  ترکیب شده است. تمرکز بر روی ارزیابی پانل PV...
مشاهده توضیحات

متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند

متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 25
  موضوع : متدهای دو بخشی توزیع شده برای دیسپاچینگ توان اقتصادی در شبکه هوشمند   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Distributed Bisection Method for Economic Power Dispatch in Smart Grid   چکیده : در این مقاله ما یک الگوریتم دو بخشی توزیع شده برای مساله دیسپاچینگ اقتصادی در یک سناریو شبکه هوشمند داریم که با هدف مینی موم سازی مجموع هزینه های یک شبکه ژنراتوری و همکاری های وابسته به توان و ظرفیت های فردی را شامل می شوند . الگوریتم توزیع شده ما متد دو...
مشاهده توضیحات

تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS

تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 15
موضوع : تخمین هارمونیک با استفاده از الگوریتم RLS و حذف با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس SAPF در یک شبکه توزیع   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Harmonic estimation using RLS algorithm and elimination with improved current control technique based SAPF in a distribution network چکیده این مقاله کاربرد تکنیک معروف تخمین هارمونیک کمترین مربعات بازگشتی (RLS) و حذف آن با تکنیک کنترل جریان بهبود یافته براساس فیلتر توان اکتیو موازی (SAPF) در یک شبکه توزیع توان را ارائه می کند. تخمین دامنه و...
مشاهده توضیحات

دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند

دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 19
  موضوع : دیسپاچینگ اقتصادی مقیاس پذیر برای شبکه های توزیع هوشمند   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Scalable Economic Dispatch for Smart Distribution Networks   چکیده: ما یک الگوریتم هوشمند برای دیسپاچینگ اقتصادی در شبکه های توان الکتریکی ارائه کرده ایم . این متد با استفاده از متدهای تداخل آماری کار می کند . با استفاده از متغیرهای بهینه موجود الگوریتم ما میزان بهینه جهانی را می یابد و دسیسپاچینگ زمان تکی را برای شبکه های موجود در زمان خطی...
مشاهده توضیحات

مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVD

مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVD
قیمت : 340,000 ریال
تعداد صفحات : 20
  موضوع : مدل OPF چند تناوبی تصادفی سیستم های قدرت با تولیدکننده توان بادی نوبتی متصل شده به HVDC   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش) Stochastic Multiperiod OPF Model of Power Systems With HVDC-Connected Intermittent Wind Power Generation چکیده- این مقاله یک مدل جدید برای مسئله پخش توان بهینه چند تناوبی تصادفی (SMP-OPF) ارایه می کند که شامل یک مزرعه بادی دریایی است که بوسیله یک مبدل خط کموتاتور ولتاژ بالا لینک dc به شبکه وصل شده است. مزرعه بادی دریایی از ژنراتورهای القایی دوسو...
مشاهده توضیحات

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC.DC

شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC.DC
قیمت : 280,000 ریال
تعداد صفحات : 16
موضوع : شبیه ­سازی مبدل افزاینده DC-DC برای کاربرد مدول فتوولتائیک با استفاده از MATLAB/Simulink   فرمت فایل:  WORD (قابل ویرایش)   Simulation of High Step-Up DC–DC Converter for Photovoltaic Module Application using MATLAB/SIMULINK   چکیده: بر پایه تحقیق حاضر، بسیاری از کاستی­های توان در سرتاسر جهان وجود دارد به ویژه در کشوری مانند هند که مسئله انتقال شبکه همچنان جدی است. تقریبا توان حاصل از سوخت فسیلی بسیار کم شده است، برخی از سوختهای فسیلی عبارتند از ذغال سنگ،...
مشاهده توضیحات بعدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ قبلی

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..