گروه محصول -> مقالات -> رشته ادبیات 1

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌قیمت: ۱۰۴۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 104    کد محصول :6001فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:104

فهرست‌ مندرجات‌ شمـاره‌ بنـد

مقدمـه‌ 1 تا10

هدف‌ و جايگاه‌ 1 تا 4

ديدگاه‌ كلي‌ 5

گزارشگري‌ مالي‌ و اجزاي‌ آن‌ 6 تا 7

دامنه‌ كاربرد 8 تا 9

واحد گزارشگر 10

ساير موارد 11

فصل‌ اول‌ ـ هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ 1-1 تا 13-1

استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ و نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ آنان‌ 5-1 تا 6-1

وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ 7-1 تا 13-1

فصل‌ دوم‌ ـ خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي 1-2 تا 35-2

كيفيت‌ اهميت‌ 6-2 تا 7-2

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با محتواي‌ اطلاعات 8-2 تا 19-2

مربوط‌ بودن‌ 8-2 تا 11-2

ـ ارزش‌ پيش‌بيني‌ كنندگي‌ و تأييدكنندگي‌ 9-2 تا 10-2

ـ انتخاب‌ خاصه‌ 11-2

قابل‌ اتكا بودن‌ 12-2 تا 19-2

ـ بيان‌ صادقانه‌ 14-2 تا 15-2

ـ رجحان‌ محتوا برشكل‌ 16-2

ـ بي‌طرفي‌ 17-2

ـ احتياط‌ 18-2

ـ كامل‌ بودن‌ 19-2

خصوصيات‌ كيفي‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌ 20-2 تا 29-2

قابل‌ مقايسه‌ بودن‌ 21-2 تا 26-2

ـ ثبات‌ رويه‌ 24-2

ـ افشائيات‌ 25-2 تا 26-2

قابل‌ فهم‌بودن‌ 27-2 تا 29-2

ـ ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ اطلاعات‌ 28-2

ـ توان‌ استفاده‌كنندگان‌ 29-2

پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد


محدوديتهاي‌ حاكم‌ بر خصوصيات‌ كيفي‌ اطلاعات‌ مالي‌ 30-2 تا 34-2

ـ موازنه‌ بين‌ خصوصيات‌ كيفي‌ 31-2 تا 32-2

ـ به‌ موقع‌ بودن‌ 33-2

ـ منفعت‌ و هزينه‌ 34-2

تصوير مطلوب‌ 35-2

فصل‌ سوم‌ ـ عناصر صورتهاي‌ مالي‌ 1-3 تا 50-3

داراييها و بدهيها 5-3 تا 34-3

داراييها 5-3 تا 18-3

ـ تعريف‌ دارايي‌ 5-3

ـ حقوق‌ و ساير راههاي‌ دستيابي‌ مشروع‌ 6-3 تا 10-3

ـ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ 11-3 تا 14-3

ـ كنترل‌ توسط‌ واحد تجاري‌ 15-3 تا 16-3

ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 17-3

ـ مخاطره‌ 18-3

بدهيها 19-3 تا 28-3

ـ تعريف‌ بدهي 19-3 تا 23-3

ـ تعهدات‌ 24-3 تا 27-3

ـ معاملات‌ يا ساير رويدادهاي‌ گذشته‌ 28-3

ساير جنبه‌هاي‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 34-3

ـ قرينه‌ بودن‌ داراييها و بدهيها 29-3 تا 30-3

ـ تهاتر داراييها و بدهيها 31-3 تا 34-3

حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 35-3 تا 42-3

درآمدها و هزينه‌ها 43-3 تا 44-3

آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ 45-3 تا 50-3


پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌

فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد


فصل‌ چهارم‌ ـ شناخت‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 1-4 تا 50-4

مراحل‌ شناخت‌ 5-4 تا 8-4

معيارهاي‌ شناخت‌ 6-4 تا 10-4

شناخت‌ اوليه‌ 6-4

تجديد اندازه‌گيري‌ 7-4

قطع‌ شناخت‌ 8-4

شناخت‌ درآمد و هزينه‌ 9-4 تا 10-4

فرايند شناخت‌ 11-4 تا 27-4

رويدادهاي‌ گذشته‌ 11-4 تا 14-4

معاملات‌ 15-4 تا 21-4

رويدادهايي‌ غير از معاملات‌ 22-4 تا 24-4

قطع‌ شناخت‌ 25-4 تا 27-4

شناخت‌ درآمد و هزينه‌ 28-4 تا 36-4

شناخت‌ درآمد 28-4 تا 31-4

شناخت‌ هزينه‌ 32-4 تا 36-4

كافي‌ بودن‌ شواهد 37-4 تا 39-4

قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ 40-4 تا 50-4

اندازه‌گيري‌ برحسب‌ مبالغ‌ پولي 44-4 تا 45-4

ابهام‌ درباره‌ ميزان‌ منافع‌ 46-4 تا 49-4

وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌ 50-4فصل‌ پنجم‌ ـ اندازه‌گيري‌ در صورتهاي‌ مالي‌ 1-5 تا 35-5

نظامهاي‌ اندازه‌گيري 10-5 تا 30-5

بهاي‌ تمام‌ شده‌ تاريخي‌ 11-5 تا 18-5

ارزش‌ جاري‌ 19-5 تا 27-5

تعديل‌ از بابت‌ اثرات‌ تورم‌ عمومي 28-5 تا 30-5

نتيجه‌گيري‌ 31-5 تا 35-5


پيوست‌ شماره‌ يك‌ ـ تأثير نگهداشت‌ سرمايه‌ براندازه‌گيري‌ سود

پيوست‌ شماره‌ دو ـ مثالي‌ ساده‌ از يك‌ نظام‌ مبتني‌بر ارزش‌ جاري‌ واقعي‌


پيوست‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌


فهرست‌ مندرجات‌ (ادامه‌)

شمـاره‌ بنـد


فصل‌ ششم‌ ـ نحوه‌ ارائه‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي 1-6 تا 43-6

ويژگيهاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 5-6 تا 10-6

ادغام‌ اطلاعات‌ 6-6 تا 7-6

طبقه‌بندي 8-6 تا 9-6

ارتباط‌ متقابل‌ صورتهاي‌ مالي‌ 10-6

اجزاي‌ صورتهاي‌ مالي‌ 11-6 تا 17-6

صورتهاي‌ مالي‌ اساسي 11-6 تا 12-6

يادداشتهاي‌ توضيحي‌ صورتهاي‌ مالي 13-6 تا 16-6

اطلاعات‌ متمم‌ 17-6

ترازنامه‌ 18-6 تا 21-6

صورتهاي‌ عملكرد مالي 22-6 تا 37-6

صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد 38-6 تا 40-6

انعطاف‌پذيري‌ مالي 41-6 تا 43-6

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..