گروه محصول -> سوالات پیام نور -> مدیریت بازرگانی

پایان نامه : بررسی رابطه بین رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامینقیمت: ۲۰۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 120    کد محصول :6095موضوع:

پایان نامه : بررسی رابطه بین  رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین

     فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

چکيده :

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین  رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین مي پردازد.روش پژوهش حاضر کاربردی و  توصيفي و از نوع همبستگی است، جامعه آماري كليه كاركنان و مدیران و مشتریان بانک قوامین در شهر تهران در نظر گرفته شدند و تعداد نمونه به روش تصادفي طبقه اي 364 نفر انتخاب شده است، ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بوده است. اعتبار پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ 90/0 تعيين گرديده است.

براي تجزيه و تحليل سوالات پرسشنامه و بررسي سؤال ها علاوه بر آمار توصيفي، آزمونه مبستگی پیرسون و آزمون مقایسه میانگین یک جامعه آماری ،مورد استفاده قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان داد که رضایت و اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناداری دارد. همچنین رضایت بر اعتماد مشتریان بانک قوامین تأثیر معناداری دارد و رضایت مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناداری دارد.اعتماد مشتریان بر عملکرد مالی بانک قوامین تأثیر معناداری دارد.نتایج آزمون مقایسه میانگین یک جامعه آماری نیز نشان داد که اعتماد مشتری و رضایت آنها در بانک قوامین در وضعیت مناسبی قرار دارد.

واژگان کليدي : رضایت مشتری ، اعتماد مشتری ، عملکرد ، بانک قوامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                        شماره صفحه

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 11

1-2- بیان مساله تحقیق. 11

1-3- اهمیت موضوع تحقیق. 14

1-4- اهداف تحقیق. 16

1-5- چهارچوب نظری. 16

1-6- مدل مفهومی  تحقیق. 17

1-7- فرضیه های تحقیق. 18

1-8- سوالات تحقیق. 18

1-9- جامعه آماری. 19

1-10- قلمرو تحقیق. 19

1-11- تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 20

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 24

2-2- رضایت مشتری. 25

2-2-1- تعریف رضایت مشتری. 25

2-2-2- اهمیت رضایت مشتری. 27

2-2-2-  شاخص رضايت مشتري. 30

2-32-2-1-  شاخص رضايت مشتري سوئدي( SCSB ) 30

2-2-2-2- شاخص رضایت مشتری آمریکایی(ACSI) 32

2-2-2-3-  شاخص رضایت مشتری اروپایی(ECSI) 34

2-2-3-  تاثیرات رضایت مشتری. 35

2-3-اعتماد مشتری. 37

2-3-1- تعریف اعتماد 37

2-3-2- تعریف اعتماد مشتریان. 40

2-3-3- مفهوم و اهمیت اعتماد مشتری. 40

2-3-3-1- نقش اعتماد 43

2-3-3-2- پارامترهای کلیدی اعتماد 44

2-4- عملکرد بانک.. 45

2-4-1-1- ارزیابی عملکرد 46

2-4-1-2- تاریخچه ارزیابی عملکرد 46

تاریخچه ارزیابی عملکرد در ایران. 47

2-4-2- مقایسه دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 48

2-4-3- اهمیت ارزیابی عملکرد 51

2-4-4- مفهوم عملكرد بانك.. 52

2-4-5- مدل عوامل مؤثر بر عملكرد بانك ها 54

2-4-5-1- تجهيز منابع پولي در بانكداري نوين. 54

2-4-5-2-  استفاده از شاخص هاي CAMEL. 58

2-4-5-3-  مديريت ريسك.. 61

2-4-5-4- بهينه گزيني ( Benchmarking ) 63

2-4-6- نتيجه گيري. 65

2-5- پیشینه تحقیق. 66

فصل سوم

روش تحقيق

مقدمه 83

3-1- روش‌شناسي تحقيق. 83

3-2- جامعه آماري. 85

3-4- روش نمونه گيري. 87

3-5- روش جمعآوري دادهها 88

3-6- ابزار سنجش تحقيق. 89

3-7- رواييو پايايي پرسشنامه 90

3-7-1- روايي. 90

3-7-2-پايايي. 91

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 92

3-9- روش‌ها و آزمونهاي آماري به كار گرفته شده در اين تحقيق. 93

3-9-1-آمار توصيفي. 93

3-9-2-آمار استنباطي. 94

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 96

4-2- آمار توصیفی. 97

4-2-1- توصيف مشخصات جمعيت شناختي نمونه ها 97

4-2-1-1- جنسیت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 97

4-2-1-2- سن پاسخ دهندگان به پرسشنامه 99

4-2-1-3- میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه 100

4-2-1-4- سابقه خدمت پاسخ دهندگان به پرسشنامه 101

4-3- آمار استنباطي. 103

4-3-1- آزمون سنجش نرمال بودن داده ها (کلوموگروف- اسميرنف) 103

4-3-2- بررسی فرضیات تحقیق. 104

4-3-2-1- بررسی فرضیه اصلی. 104

4-3-2-2- بررسی فرضیه فرعی اول. 105

4-3-2-3- بررسی فرضیه فرعي دوم 106

4-3-2-4- بررسی فرضیه فرعي سوم 107

4-3-3- آزمون میانگین  یک جامعه 108

فصل پنجم

نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها

5-1- مقدمه 112

5-2- نتایج بدست آمده بر اساس فرضیات تحقیق. 112

5-2-1- یافته های مربوط به فرضیه اصلی تحقیق. 112

5-2-2- یافته های مربوط به فرضیه ی فرعی اول تحقیق : 113

5-2-3- یافته های مربوط به فرضیه فرعی دوم تحقیق. 113

5-2-4- یافتههای مربوط به فرضیه فرعی سوم 114

5-2-5- یافتههای مربوط به آزمون میانگین یک جامعه آماری. 114

5-3- محدودیت های تحقیق. 114

5-4-پیشنهادهای کاربردی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش... 115

5-5- پیشنهاد به محققان آینده 116

منابع: 117

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..