گروه محصول -> تحقیقات

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاقیمت: ۲۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 10    کد محصول :7233فایل به صورت ورد می باشد کل کتاب به صورت کامل تحلیل شده است.

بیان مسئله :

ﺧﻼﻗﯿﺖ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪارس ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﯾﺎ ﭘﺮورش آن ﺟﺪﯾﺖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ. آﻣﻮزش ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﯾﺎ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق، به‌عنوان ﯾﮑﯽ از هدف‌های اﺳﺎﺳﯽ و شناخته‌شده ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده (منطقی، 1380). ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ این‌که مهم‌ترین مسئله در آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻼق، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﺘﻮاي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و روش‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، مسئله ﯾﺎﺑﯽ، ﺣﻞ مسئله، ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ و کتاب‌های درﺳﯽ ازجمله رﯾﺎﺿﯿﺎت و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ درزمینهٔ اﯾﺠﺎد مهارت‌های ﺧﻼق ﻧﻘﺶ شایسته‌ای دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ موقعیت‌های ﻣﺒﻬﻢ و مسئله برانگیز می‌توانند در رﺷﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮان ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺜﺒﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ 2 ازآنجایی‌که ﺗﻼش ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﻞ مسئله و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪار ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ همواره ادﻋﺎي آﻧﺎن بر این اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮاي کتاب‌های ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس روﯾﮑﺮد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪاري و ﺣﻞ مسئله ﻃﺮاﺣﯽ و تدوین‌شده اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﺳﺆال ﭘﯿﺶ می‌آید ﮐﻪ: آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﻌﻠﯽ ﻣﻨﺪرج در کتاب‌های درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﭘﺮورش ﺧﻼﻗﯿﺖ می‌باشد؟ و آﯾﺎ ﻣﺤﺘﻮاي کتاب‌های درﺳﯽ ﻋﻠﻮم، از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد،ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه را درﮔﯿﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻼق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

رشته: علوم تربیتی

درس: تحلیل محتوای کتاب درسی

عنوان تحقیق:

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮐﺘﺎب درﺳﯽ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺳﺎل دوم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس

ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻼﻗﯿﺖ ﮔﯿﻠﻔﻮرد

قبل از پرداخت اینجا را مطالعه نمایید

شماره تماس:
ایمیل
  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید

عضویت فروشنده

جهت ثبت نام و فروش فایل خود بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت فروشنده »

عضویت بازاریاب

جهت ثبت نام در بخش بازاریابی سایت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
« عضویت بازاریاب »

سیستم همکاری در فروش فایل مارکت

اگر چنانچه دنبال کسب درآمد اینترنتی آسان و بدون پراخت هیچ هزینه هستید فرصت را از دست ندهید از همین اکنون به ما بپیوندید..